西沙海战 Tây-Sa Hải-Chiến

Lời Webmaster: Bài viết này để trả lời Chatters Paltalk về các câu hỏi (1) TC viết ǵ đặc-biệt về trận Hải-chiến Hoàng-Sa, (2) Tại sao lại có chuyện HQ-16 trúng đạn của ta, (3) Chiến-hạm nào khai-hoả đầu tiên, (4) Định-mệnh tàn-nhẫn nào dành cho Phân-đoàn HQ-5/HQ-10 khi đi tăng cường, (5) Mấy tài-liệu xuyên-tạc nào? "Hải-Quân Bội-phản" âm mưu sửa chữa Sử liệu, Ai làm vậy?... Các câu trả lời là theo quan-điểm cá-nhân của riêng chúng tôi trong vị-thế trách-nhiệm của SQ Kế-Nhiệm Quyền Chỉ-Huy tại Hoàng-Sa năm 1974.

   

Trung-Cộng gọi Quần-đảo Hoàng-Sa của Việt-Nam là Tây-Sa. Người Tàu từng gọi nhiều tên bất-nhất. Họ tưởng Quần-đảo có 7 đảo nên gọi là Thất-Châu, có khi nghe nói 9 đảo nên đặt tên biển Hoàng-Sa là Cửu-đảo-dương. Truyện mấy người Tàu khôi-hài, tức cười… Quư Vị nào muốn tự t́m hiểu thêm về Hải-Chiến Hoàng-Sa, có thể search (qua Google hay qua các search engine khác) những chữ Trung-Hoa như 西沙海战 1974 (Hán Nôm: Tây Sa, Hải Chiến, 1974 - Copy & Paste vào ô trống của Google Search) . 

Tướng Tàu Nguỵ Minh Sâm gọi là "Quư Sửu Hải Chiến".

Đại Tá Ngạc nói "Giáp-Dần Hoàng-Sa Chiến" chẳng hiểu là trận chiến năm nào vậy Ông Đại Tá ?

Ngày 19 tháng 01 năm 1974 (ngày 27 tháng Chạp âm lịch năm Quư Sửu), Lực-Lượng Hải-Quân Việt-Nam gồm có 1 Khu-Trục-Hạm (HQ-4), 2 Tuần-Dương-Hạm (HQ-5, HQ-16) và 1 Hộ-Tống-Hạm (HQ-10) đă anh-dũng chiến-đấu chống-trả cuộc xâm-lăng của Đế-quốc Trung-Cộng vào quần-đảo Hoàng-Sa thuộc lănh-thổ Việt-Nam Cộng-Hoà.[1]

Bộ Ngoại-giao Việt-Nam Cộng-Hoà ra tuyên-cáo ngay trong ngày đó, đại-ư như sau: Sáng ngày hôm nay 19.1/1974, hồi 10 giờ 20, để bảo-vệ lănh-hải, Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư mang số HQ-4, [2] đă phản-pháo vào Hộ-Tống-Hạm Trung-Cộng[3]... mở đầu trận Hải-Chiến Hoàng-Sa.[4]

Súng "pháo hiệu" của HQVNCH hồi 1974, bắn khá êm, không gây tiếng nổ lớn, cho một vệt sáng bay thẳng lên trời.

 

Website Trung-Cộng viết: Ngay khi có pháo-hiệu (đương-nhiên là vô hại), những trái đạn đầu tiên từ HQ-4 bắn ra, do ngắm từ lâu nên trúng ngay đích, hạ các Hạm-Trưởng và làm tử-thương chính-ủy (Phùng Ṭng Bách 马松柏) .(Dịch âm Hán-Việt từ : Nam việt quân hạm đích đệ nhất pháo miểu chuẩn đích thị trung phương hạm đĩnh đích chỉ huy thai, do vu ḱ miểu chuẩn liễu ngận trường th́ gian, sở dĩ pháo đạn đả đích ngận chuẩn. Nhất bài pháo hạ lai, trung phương đích kỉ cá hạm trường dữ chánh ủy phi tử tức thương)[5]… Một Ông Tướng Hải-Quân VNCH lại nói bắn không trúng (sic!)

Theo Tài-liệu và h́nh-ảnh trưng-bày của Trung-Cộng, trong giai-đoạn chót của Hải-chiến; HQ-4 tả-xung hữu-kích giữa các chiến-hạm địch. Trừ Tảo-Lôi-hạm 389 đang nguy-cấp (nước ngập, sắp ch́m), các tàu Trung-Cộng 271/274 cùng với T-396 (nhận lệnh toàn tốc Nam hạ) “tập-trung cận-xạ” vào HQ-4 vv…

Phía Việt-Nam, HQ-4 đoạn-chiến hồi 11:10 trong khi Hạm-đội địch ào-ạt tăng-cường. Sáng hôm sau, Trung-Cộng với lực-lượng hùng-hậu đổ-bộ và chiếm toàn-thể quần-đảo Hoàng-Sa.

   

H́nh-ảnh tại cầu tàu Tiên-Sa Đà-Nẵng sáng ngày 20-1-1974. Hậu-cảnh là HQ-4, nhân-viên đang làm việc tu-bổ chiến-hạm. Từ phải sang trái: HQ Đại–tá Hà-Văn-Ngac (chân mang dép) CHT/HhQ; HQ Trung-Tá Vũ-Hữu-San, HT/HQ-4; Tư-Lệnh Hải-Quân VNCH; HQ Đại–tá Nguyễn-Viết-Tân, CHT Sở Pḥng-Vệ Duyên-Hải; 2 Sĩ-Quan Biệt-Hải và 2 Sĩ-Quan Người-Nhái.

 

Nhận-xét về tương-quan lực-lượng Hải-Quân đôi bên trong trận Hải-chiến này, Đại-Tướng Cao-Văn-Viên, Tổng-Tham-Mưu-Trưởng QLVNCH thời ấy đă viết như sau: “Hải-Quân Việt-Nam được trang-bị cho nhiệm-vụ chính-yếu là tuần-tiễu các vùng sông-ng̣i và ngăn-chặn địch-quân xâm-nhập vào vùng duyên-hải, thực-sự không phải là đối-thủ của một Hải-Quân tân-tiến như Hải-Quân Trung-Cộng trong một trận Hải-chiến tuy ngắn-ngủi nhưng ác-liệt tại Hoàng-Sa vào năm 1974”.[6]

            Có nhiều bài viết và sách báo quốc-tế đă bênh-vực cho lẽ phải chủ-quyền của Việt-Nam[7]. Riêng pho sách bàn-luận về chiến-lược Hải-lực Thế-giới "Conway's All the World's Fighting Ships 1947-1982" đă đề-cao tinh-thần kiên-quyết của HQVN chống xâm-lược. Chủ-biên là Robert Gardiner viết rằng: "Không những chiến-hạm Việt-Nam đă dũng-cảm bắn ch́m hai tàu địch, gây hư-hại nặng cho 2 chiếc khác của Siêu-cường Trung-Cộng ngoài Hoàng-Sa, mà lại c̣n (có khả-năng) gửi thêm quân pḥng-thủ tăng-cường cho Trường-Sa tiếp-tục chặn-đứng âm-mưu lấn-chiếm của chúng."[8]

Đổi lại, thiệt-hại của HQVNCH rất nhẹ, chỉ có Hộ-Tống-Hạm HQ-10 bị ch́m.[9]

 

Tổng-kết thiệt-hại của HQ Trung-Cộng và HQ Việt-Nam

            Nhờ thi-hành những âm-mưu thâm-độc và lợi-dụng đúng thời Việt-Nam Cộng-Hoà suy-yếu; Trung-Cộng đă xâm-lăng cưỡng-chiếm được cả vùng biển đảo này của VNCH. Thế nhưng nếu chỉ nh́n vào góc-cạnh nhỏ-bé là hải-chiến không thôi, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà với tinh-thần quyết-tử đă hoàn-toàn chiến-thắng địch-quân[10]. Tổng-kết thiệt-hại đôi bên chứng-minh rơ-ràng điều đó.

            Khi bàn-luận về Hải-lực Thế-giới, giới quân-sự tin-tưởng ở những báo-cáo chính-xác như của "Conway's All the World's Fighting Ships 1947-1982" v́ uy-tín quá lớn của Ban Biên-Tập và Nhà Xuất-bản kỳ-cựu hàng mấy thế-kỷ qua. Như trên đă nói, Chủ-biên Robert Gardiner viết ngắn-gọn: "chiến-hạm Việt-Nam đă bắn ch́m hai tàu địch, gây hư-hại nặng cho 2 chiếc khác của Trung-Cộng. Thiệt-hại của HQVNCH rất nhẹ, chỉ có một Hộ-Tống-Hạm bị ch́m.

            Theo Bách-Khoa Từ-Điển Wikipedia Encyclopedia, từ-mục “Battle of Hoang Sa 1974” căn-cứ vào các nguồn tin Trung-Cộng th́ có tất cả 6 chiến-hạm (TC) trúng đạn của Hải-Quân Việt-Nam. Nguyên-văn: From the sources of China, on the Chinese side, all No. 274, No. 271, No. 389 and No. 396 were hit, No. 281, No. 282, No. 402 and No. 407 malfunctioned; on Vietnamese side, HQ-10 was sank. China captured 48 prisoners, including 1 American.[11]

Phía VNCH, vào ngày 19-1-1974, Bộ Tổng-Tham-Mưu QLVNCH lập-tức công-khai phát-thanh hay đưa lên mặt báo về kết-quả trận đánh Hoàng-Sa. Một tập tài-liệu có thể gọi được là tiêu-chuẩn, nhan-đề “Thế-giới lên án Trung-Cộng Xâm-lăng Hoàng-Sa của Việt-Nam” tường-tŕnh tổn-thất đôi bên như sau:

VNCH: 1 chiếc chiến-hạm bị hư-hại toàn-diện,

1 chiếc bị hư-hại nặng,

2 chiếc bị hư-hại nhẹ.

Trung-Cộng: 1 chiến-hạm loại Kronstadt bi cháy toàn-diện và đắm-ch́m,

1 chiếc bị trúng đạn hư-hại nặng, phải ủi vào bờ, sau đó nổ-tung,

2 chiếc bị hư-hại nặng.[12]

Và sau cùng, muốn xác-nhận lại kết-quả, người ta xem tài-liệu Trung-Công viết ra sao. Tuy Quân-đội Trung-Cộng thường tuyên-truyền, nhưng cũng đă nói ra sự thật.

http://military.china.com/zh_cn/bbs/11018441/20040713/11779747.html” là trang thuộc mạng-lưới điện-toán Trung-Cộng trưng-bày hai h́nh-ảnh mà họ gọi là “lịch-sử” sau đây:

(1) H́nh chiếc T-389 (Tảo-Lôi-Hạm) ch́m tại Hoàng-Sa (trưng-bày tại Bảo-Tàng-Viện HQ, Qingdao Navy Museum)

(2) H́nh Liệp-Tiềm-Đĩnh K-274 sau khi trục-vớt, được một chiếc Trục-Vớt-Hạm kèm hông đưa về bến. Một số người tượng-trưng đứng đón chiếc tàu tơi-tả, hoàn-toàn bất-khiển-dụng đang được đẩy vào cầu tàu. 


  389艇遭越舰重创后抢滩成功(某军迷网友翻拍自青岛海军博物馆)[13]

H́nh trưng-bày tại Bảo-Tàng-Viện HQ/TC (Qingdao Navy Museum) về Tảo-Lôi-Hạm T-389 ch́m tại b́a đảo Quang-Hoà.

 

  274号猎潜艇---西沙海战的主力舰艇之一
  图为274艇从西沙巡航回到亚龙湾时的情景[14]

H́nh Liệp-Tiềm-Đĩnh K-274 được một chiếc Trục-Vớt-Hạm kèm hông đưa về bến.

 

            Đặc-biệt theo Trung-Cộng th́ ngoài những hoạt-động tác-chiến của HQVNCH cũng tương-tự như các bản tường-tŕnh của VNCH[15], nhưng “thời-khoảng” hải-chiến Hoàng-Sa của họ lại khác. Trong một số báo-cáo Hải-chiến, Trung-Cộng cho rằng cuộc chiến kéo dài tới hơn 4 tiếng đồng-hồ[16]. Diễn-tiến “tác-chiến” sau hồi 11:00 được kể lại kèm với các công-tác khẩn-cấp pḥng-tai và cứu-trợ nhau để tàu khỏi ch́m.[17] Đặc-biệt là sự “tác-chiến anh-dũng” của hai Hộ-Tống-Hạm cao-tốc 30.5 gút (281 & 282). Dưới sự điều-động của (Hải) Đội-Trưởng Lưu-Hi-Trung, hai Liệp-Tiềm-Đĩnh[18] này “nhập chiến-tràng” bắn ch́m HQ-10 của HQVN vào hồi 2 giờ 52 phút chiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V́ HQ Trung-Cộng tại Hoàng-Sa đă bị tê-liệt, lại sợ tàu HQVN phản-ứng bất-lợi, Quân-Ủy Trung-Ương TC phải ra lệnh vội-vă cho 2 Liệp-Tiềm-Đĩnh lớp 037 cao-tốc (30.5 gút) này chạy đến thanh-toán HQ-10 vào buổi chiều ngày 19-1-1974.

 

Tổ lănh đạo TC 6 người gồm Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu B́nh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Trần Tích Liên, Tô Chấn Hoa. Hung-hăng hiếu-chiến nhất là Đặng-Tiểu-B́nh, Tuy là Phó nhưng lấn-lướt luôn quyền của Thống-Chế Diệp-Kiếm-Anh là "đầu thảo".

Mao-Trạch-Đông, Chu-Ân-Lai cũng tham-gia điều-động lực-lượng. Trận chiến Hoàng Sa không thể là biến-cố tuần-tiễu thông thường và nhất-định không thể chỉ là Tao-Ngộ-Chiến.

 

H́nh trái: HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc, Chỉ-Huy-Trưởng cuộc Hành-Quân Bảo-Vệ Hoàng-Sa trong giai-đoạn chót khi hải-chiến.

H́nh phải:HQ Thiếu-Tá Ngụy-Văn-Thà (h́nh chụp khi c̣n là một Sinh Viên SQHQ), Hạm-Trưởng chết trên chiến-hạm HQ-10.

*

* * 

 

Sau hải-chiến, HQ-4 tiếp-tục hành-quân, yểm trợ hải-pháo phía Nam Vùng 1CT.

2 tuần-lễ sau, HQ-4 trở về Quân-Cảng Sài-G̣n. 

 

 

 

Những h́nh trên đây là các chiến-hạm thuộc Lực-Lượng Hải-Quân Việt-Nam: Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư (HQ-4), 2 Tuần-Dương-Hạm Trần-B́nh-Trọng (HQ-5), Lư-Thường-Kiệt (HQ-16) và Hộ-Tống-Hạm Nhật-Tảo (HQ-10).

 

 

Sơ-đồ điều quân của trận hải-chiến Hoàng-Sa quanh hai đảo Duy-Mộng và Quang-Hoà Đông (chữ Nho là ghi-chú của phía Trung-Cộng, vị-trí chiến-hạm TC khá phù-hợp với thực-tế). Sơ-đồ này dựa theo các vị-trí trong Phúc-tŕnh Hành-Quân Hoàng-Sa của HQ-5 có chữ kư và đóng dấu của HQ Trung-Tá Pham-Trọng-Quỳnh. Xin xem kỹ để biết các sự kiện (1) việc đổ-bộ bất thành v́ HQ-16/HQ-10 không tới vị-trí hành-quân, (2) friendly fire v́ HQ-16 thi-hành sai kế-hoạch Và HQ-5 không chạy theo OTC là HQ-4, (3) vị-trí HQ-5 rất xa các chiến-hạm TC, quá gần HQ-16. (4) Khi tác chiến HQ-5 chạy bỏ Tàu TC lại phía đuôi  (gần nhất 5,000 yards). Trong khi súng 40 ly với tầm hữu-hiệu lư-thuyết tối-đa 3500-4000 yards, xuyên-phá thép <1,000m (trong sông, c̣n ít hơn nữa, không lính thuỷ nào bắn 40 ly khi địch xa 5, 6km), súng liên-thanh, súng cối, 20 ly hay 40 ly (thực-sự không phải là pháo hải-chiến căn-bản) hoàn-toàn vô-dụng khi khoảng-cách với địch-quân TC là 4 - 5 hải-lư (HQ-5 chạy hướng Tây). Khi kể ra người ta cười cho nhất là chuyện súng tả-hạm bắn không ngừng, rất kỳ quái là hạ tàu địch bên hữu-hạm!

 

 

Vài đoạn trong Phúc-tŕnh Hành-Quân Hoàng-Sa của HQ-5 có chữ kư và đóng dấu của HQ Trung-Tá Pham-Trọng-Quỳnh. Ảnh-hưởng của Đại-Tá Ngạc (đi trên tàu này) rơ-rệt nhất trong PT này là việc HQ-5 chọn lựa mục-tiêu, tách từng chiến-hạm địch để tấn-công riêng rẽ (chắc là Tàu Cộng cho phép?!). Xem kỹ sẽ thấy HQ-5 (giống trường-hợp HQ-16) không phân-biệt được hai đảo Quang-Hoà Đông (nơi Hành-Quân đổ-bộ) và Quang-Hoà Tây - Hai chiến-hạm này cùng chạy hướng Tây bỏ địch nằm phía lái, rồi bắn nhau, không bắn vào địch (các tàu TC đều nằm phía lái & cách xa họ 7 - 8 cây số)!

 

Sơ-Đồ HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc hoàn-toàn "khác", sai ngay từ điểm HQVN tập-trung, qua điểm đổ-bộ cho cả đến khi triệt-thoái... và có tới 6 tàu Trung-Cộng tăng-viện nữa. Nhưng quan-trọng nhất là vị-trí mục-tiêu không phải chỗ mũi tên (không bao gi có địch ở vị-trí này). Ghi nhận thêm: suốt đêm 18 rạng 19-1-1974, HQ-4 tuần tiễu trục Bắc-Nam Cam-Tuyền / Antelope bảo vệ toán nhân-viên HQ-4 trên đảo Cam-Tuyền. Bịa như vật rất là lố bịch v́ không thể nào HQ-4 /HQ-5 chạy ṿng ṿng chán rồi lại trở về chỗ cũ (có lẽ điên rồi chăng?). Bài viết của Ông Trần-Đỗ-Cẩm có lẽ đă sử-dụng "nội-dung" sơ-đồ này, chỉ hơi khác h́nh-thức tŕnh-bày.

 

Phía dưới là Sơ-Đồ Hành Quân của Lê-Văn-Thự: HQ-16 từ ngoài biển vào chạy xuống, HQ-10 ṿng đảo Vĩnh Lạc vào cửa Nam đi lên... Hoàn toàn phản sự thật và bịa đặt vô lư.

 

Sơ-Đồ Hành Quân của Hạm-Trưởng Lê-Văn-Thự đính kèm bài viết của Thự: cả 2 tàu HQ-16 & HQ-10 đều ở ngoài khơi trong đêm ???!!!, Thự không liên lạc truyền tin được với cấp chỉ huy, không biết lực lượng bạn làm ǵ, tự ư mở cuộc hành-quân riêng. HQ-16 khởi hành vào ḷng chảo Hoàng Sa sáng 19-1, thả trôi, tự ư khai hỏa về phía 3 tàu (không biết số mấy) trong khoảng cách từ 7 đến 12 cây số. Thấy HQ-10 bị cháy người nhảy xuống biển, Thự tự ư đoạn chiến và bỏ đi!

Khả năng bịa của Thự "dự trân Hoàng Sa dễ dàng" trong hành-quân Ma, bắn gió, kể công lao chỉ có vậy. V́ thế Thự khẳng định: "Sự thật HQ-4 và HQ-5 chẳng bị trầy một mảnh sơn nào cả. Cả Hải quân đều biết. V́ thế cho nên chỉ một ḿnh HQ-16 được tiếp đón ở Sài G̣n và gắn huy chương chứ không có Đại tá Ngạc hay HQ-4 và HQ-5".

Qua Mỹ, 30 năm sau, Thự vẫn không computer, không biết đánh máy lay out bài viết cho ḿnh.

 


Cũng như ô Ngạc, ô Lê văn Thự (theo ô Ngạc nói là SQ ít tích-cực, nên tôi không mấy tin-tưởng) cũng viết ra một bài "tự khai". Mời Quư Vị xem cho kỹ để hiểu: "Không khảo mà xưng", "Bút xa gà chết" "Lạy Ông tôi ở bụi này".

Kỹ hơn chút nữa xin đọc những lời phát-biểu của một người lính HQVNCH, nghĩ thấm-thía rất đúng: "Trong quá khứ tôi cũng đă đôi lần thấy có người dại dột vạch áo cho người xem lưng, nhưng trường hợp Ông... th́ lại khác, ông vạch áo, bôi bùn nhơ lên rồi mới mời người khác đến xem".  

Ông Thự khai tự ư đánh, không truyền tin, không biết có bao nhiêu tàu trong vùng, không nh́n ra số của tàu địch (3 chiếc?!) bắn tràn 15 phút không trúng, mà khi "Quan sát phía sau lái HQ-10 thấy 4, 5 cái đầu nhấp nhô trên mặt biển"...  th́ Thự bỏ đi luôn.

Mấy anh ViXi, mấy anh dốt nát xúi bẩy hại bạn và cả một vài anh Việt-gian, thật tăm tối ngu dốt, khi đọc không thấy mùi thủm, ôm chặt, lợi-dụng hít lấy hít để, giới-thiệu, vận động phổ-biến cho Thự... lạ thật. Văn minh lên, đỉnh cao trí tuệ loài... ơi!

 


(cali Today) Duc Van Nguyen,  Jun 11, 2004 18:50:15  

Thua Nien Truong Le Van Thu,

Doc bai cua Nieb Truong noi ve tran hai chien Hoang Sa, Nien Truong co noi:"HQ 4 va HQ 5 nghe bi tray mot vet son nao..." toi nghi Nien Truong da noi khong dung su that, va nhieu dieu khac nua trong bai viet da khong dung su that hoac phan bac nhau, mac du Nien Truong da tham du tran chien nay mot cach truc tiep.


Bài "Sự thật hay là không thật về trận hải chiến hoàng sa của cưụ Hạm trưởng HQ16 Lê Văn Thự"

Jun 15, 2004, HQ Trung Úy Hồ Hải viết:

"Trên web site của Calitoday, trả lời độc giă, ông Thự c̣n tệ hại hơn nưă, đánh loạn chiêu khiến cho người biết chuyện không khỏi thất vọng, xấu hổ và bất b́nh. Ông khoe tàu ông v́ có công nên mới được BTL/HQ tổ chức tiếp đón tưng bừng, tuyên dương, thăng cấp tại cầu B, c̣n HQ4 và HQ5 không có. Từ đó, một lần nữa ông kết luận là HQ5 và HQ4 không tham chiến, không bị trầy cọng sơn v.v… Tôi thực sự không hiểu bây giờ lớn tuổi ông trở nên kém hay ngày xưa vốn dĩ ông cũng  đă quá kém như vậy?"


(cali Today) Độc giả Hoàng Văn Tâm:
Tựa đề bài viết: Ở nội dung, chính tác giả tiết lộ là ông không biết ǵ về hoạt động tác chiến của HQ4 và HQ5, vậy mà ông dám đề tựa bài là: "Sự Thật Về Trận HCHS". Cộng với rất nhiều điểm sai khác, nếu ông đề "Một Nửa Sự Thật..." cũng vẫn khó chấp nhận. Ngoài ra ông c̣n cho biết ông mất liên lạc với CHT Hành Quân là Đại Tá Ngạc vậy mà ông dám phê b́nh bài tường thuật trận đánh của DT Ngạc là "hoàn toàn sai".

Tong Le  

Ong Thu nghi gi khi viet bai nay?... Lo.i i'ch gi` khi vie't tre^n ma'u cu?a do`ng do^.i thua Ong? su. tha^.t la` the^; do' hay su. tha^.t do^?i chie^`u ??


Một độc giả HQ trường HQ/NT:

Ông Thự viết "Tôi ra trường lâu ngày và gặp lúc hữu sự, lại không c̣n nhớ cách tính trọng tâm con tàu nên tôi không dám... tôi rất ngại mà cũng không chắc... sợ lật tàu". Năm 1974 ông kém như thế, cho đến nay ông viết bài này, không thấy khá hơn tí nào cả.

Dac Nguyen  

Toi co nguoi anh ruot hy sinh trong tran Hoang Sa tren HQ 4. Nhung loi viet va phe binh noi la khong co cuoc hai chien thi that la au tri va khong co mot su hieu biet toi thieu truoc khi phe binh mot viec lon. Day la van de chung cua nhan dan Vietnam khi doi dau voi bon quy do Trung Hoa. Hon the nua, chung ta chap nhan la tran Hai Chien Hoang Sa la co that va chung cu ro rang. Kinh Chao  

HQ Trung-Úy Mai-Công-Minh, Sĩ-Quan Hải-Pháo HQ-4, tốt nghiệp Destroyer School, hiện trách nhiệm pḥng Lab của USC San José viết: Thoat dau toi rat pha^?n no^. ve bai nay, nhung sau mot tuan suy di nghi~ lai., toi lai thuong ha.i ong Thu . Toi nghi~ ong la mot nguoi mac binh ta^m tha^`n . Co the ong vi` qua so+. ha~i trong cuoc chien vi` tau ga^`n chi`m, nen dau oc khong binh thuong nua. Trong tri' luc nao cung the^u de^.t nhung dien tien ma ong nghi phai xay ra dde^? bie^.n minh cho su+. thiet hai cu?a chien ham mi`nh. Nga`y na`y qua tha'ng no., su tuong tuong ddo' tro+? thanh su+. tha^.t luo^n ddo^'i voi ong ta..
Khong binh ta^m tha^`n sao duoc khi mot SQHQ dan anh cua chung ta lai viet nhung chuyen co' tha`nh kho^ng, va kho^ng tha`nh co' ?Khong binh tam than , sao ong Thu lai da^~m tren xac chet cua cac chien si khac de tu+. to^n vinh mi`nh ?
Mong rang than nhan hay ban be than thich cua ong nen gioi thieu mot bac si tam than de dieu tri cho ong ta, de khoi viet them nhung bai phi? nho^?
HQ noi rieng va QLVNCH noi chung. Mong thay!


toan nguyen, Jun 08, 2004 19:51:19
...
6/ Neu cac bai viet cua Anh Thu la dung su that, thi chinh ban than toi cung lay lam tui nhuc vi da lam viec duoi quyen cac vi chi-huy bat tai
7/ Con neu nhu Anh THU da viet ra nhung dieu sai su thuc, khong co tai lieu dan chung cung voi cac su suy doan vien vong, thi mot lan nua, toi xin Anh THU viet mot bai xin ta loi voi:
*Cac doc-gia Bao Calitoday, Bao Thoi-luan va cac Ban be cua Anh.
*Cac Anh Linh tu si cua HQ4,5,10,19, cung HQ trung Ta NGUY VAN THA, Ham-Truong HQ 10 da Anh Dung hy sinh cho To-quoc Viet-nam.


Chủ-Tịch Hoi Dong Hai Su HQ/VNCH. Sent: Tuesday, May 11, 2004 4:35 PM
Điện thư gửi các cựu HQVNCH:
Hoi Dong Hai Su khong ta'n ddo^`ng bai cua anh Le Van Thu vi nhieu ly do, dac biet la:
       - dda(ng ba'o o ngoa`i thay vi thao luan trong no^.i bo^. HQ (va.ch a'o cho nguoi xem lung);
       - nhieu nhan xet sai su thuc vi thie^'u kie^?m chu+'ng hay vi ly do nao khac (thi du "HQ4 va HQ5 khong bi tra^`y so+n..".);
       - chi? tri'ch cac ban ddo^`ng ngu~ (thi du mot so nhan vien HQ10 "nha't gan" nhay xuong bien,. .).


Trong khi ông Thự nói không biết ông Ngạc, HQ-4, HQ-5 ở đâu, tự ư cùng HQ-10 mở cuộc hành quân riêng, tự ư một ḿnh ra lệnh hải chiến... th́ HQ Trung Úy Đào_Dân, Sĩ Quan Hải Hành của Thự trên HQ-16, phát biểu trong cuốn sách "Hải Chiến Hoàng Sa" UBHS, 2010, trang 405 như sau:

"... tôi nhớ nhất là cuộc trao đối, gần như là thương lưọng, mặc cả giữa Trung Tá Thự và Đại Tá Ngạc về việc ai tác xạ trước và tác xạ vào đâu...  Lúc đầu, Đại Tá Ngạc ra lệnh cho cả hai chiếc HQ10 và HQ16 cùng tác xạ lên đáo, để cho HQ4 và HQ5 tác xa tiên diệt tàu địch. (Thự) Nhận thấy đó là một ư kiến gây bất lợi cho hai chiếc của Phân Đoàn 2 (HQ10 và HQ16)... Cuộc mặc cả kéo dài trên 5 phút dẫn đến quyết định cuối cùng là HQ16 bắn vào tàu địch, c̣n HQ10 khai hỏa lên đảo... Trung Tá Thự trách cứ Đại Tá Ngạc và Phân Đoàn 1 dùng ông làm con cờ thí.

Có khi nào ông (Thự) nh́n lại với một chút ân hận cuộc mặc cả giữa ông và ông Ngạc mà con cờ thí là HQ10 và kết quả cuối cùng...  với sinh mệnh của khoảng 2 phần 3 thủy thủ đoàn (HQ-10?).

 

Thự th́ như vậy, nhưng lính Giám-Lộ của Thự giỏi hơn nhiều, thấy toàn cảnh hải-chiến "dưới chân trời"!


 

  

 

 

H́nh-ảnh Kronstadt 274 và 271 của Trung-Cộng, chụp từ Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 (khoảng cách chừng 400 và 450m, ngoài khơi đảo Duy-Mộng) ngay trước trận hải-chiến một giờ. Trừ súng sân trước 271 hướng thiên, có lẽ đang sửa chữa/tu-chỉnh) các Chiến-hạm Trung-Cộng đều chĩa tất cả hải-pháo nhắm thẳng vào một ḿnh HQ-4. Tàu 274 "abroad side" trong khi súng sân sau chiếc 271 cũng vậy, sẵn-sàng nhả đạn. **


** Ô Ngạc viết khi tàu địch ở phía đuôi tàu Ông, cách xa nhau 5 km: "Tôi rất tiếc là trên Tuần-dương-hạm HQ 5 c̣n có HQ Đại-Úy Trần-kim-Điệp thuộc pḥng nh́ Vùng I duyên-hải, mà tôi mới biết về sau, có mang theo máy ảnh, nhưng vị này đă không có can-đảm của một phóng-viên chiến-trường, ra khỏi pḥng ăn sĩ-quan, trong lúc khói đạn mịt-mùng, để chụp ảnh ít nhất là chiếc Kronstadt 271 đang dẫy chết." Buồn cho kiến thức "khẩu độ" tệ như thế mà tiếc thương, dám viết lại về sự can-đảm của Đ/Úy Diệp. Bất công quá!


Một bản hùng-ca về Hải-Chiến Hoàng-Sa: “HQ-4 đánh ch́m tàu Trung-Cộng”. Tác-giả & Khối Chiến-Tranh Chính-Trị thuộc Bộ Tư-lệnh Hải-Quân đă gửi xuống HQ-4 ngày chiến-hạm về bến, như một sự vinh-danh và là một bằng-chứng chiến-công giết địch.

 

 

Yếu-tố tập-kích bất-ngờ với số-lượng lớn-lao những chiến-đĩnh có vận-tốc cao đă từng được dự-trù trong kế-hoạch tái-chiếm Hoàng-Sa.

 

 

Đặc-tính của Hộ-Tống-Hạm Kronstadt thuộc Lực-Lượng Hải-Quân Trung-Cộng. Lưu-ư là HQ-4 có cỡ hải-pháo nhỏ & ṇng ngắn hơn nhiều, chỉ 3 inches x 50 mà thôi.

 

Đặc-tính của Trục-Lôi-Hạm T 43 thuộc Lực-Lượng Hải-Quân Trung-Cộng. Vũ-khí sân trước, thay v́ 37 ly kép tiêu-chuẩn, hai tàu tham-chiến 389 và 396 đều được trang-bị súng 85 ly (3.5 in). ĐT Ngạc đă viết là Ông thực-sự không biết đặc-tính & khả-năng tác-chiến của hai chiếc này!

 

Phụ-Bản 1

Tuyên-cáo của Bộ Ngoại-giao Việt-Nam Cộng-Hoà

số 015/BNG/TTBC/TT (Ngày 19.1.1974)

 

Sau khi mạo-nhận ngày 11-1-1974 chủ-quyền trên hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa của Việt-Nam Cộng-Hoà, Trung-Cộng đă đưa Hải-Quân tới khu-vực Hoàng-Sa, và đổ-bộ quân lính lên các đảo Cam-Tuyền, Quang-Hoà và Duy-Mộng. Lực-lượng Hải-Quân Trung-Cộng gồm 11 chiến-đĩnh thuộc nhiều loại và trọng-lượng khác nhau, kể cả tàu loại Komar có trang-bị hoả-tiễn.

Để bảo-vệ sự vẹn-toàn lănh-thổ và nền an-ninh quốc-gia trước cuộc xâm-lăng quân-sự này, các lực-lượng Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà trấn-đóng trong khu-vực này đă ra lệnh cho bọn xâm-nhập phải rời khỏi khu-vực. Thay v́ tuân-lệnh, các tàu Trung-Cộng, kể từ 18.1.1974, lại có những hành-động khiêu-khích như đâm thẳng vào các chiến-đĩnh Việt-Nam.

Sáng ngày nay 19.1/1974, hồi 10 giờ 20, một Hộ-Tống-Hạm Trung-Cộng thuộc loại Kronstadt đă khai-hoả bắn vào Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư mang số HQ-04 [19] của Việt-Nam Cộng-Hoà. Để tự-vệ, các chiến-hạm Việt-Nam đă phản-pháo và gây hư-hại cho Hộ-Tống-Hạm Trung-Cộng. Cuộc giao-tranh hiện c̣n tiếp-diễn và đang gây thiệt-hại về nhân-mạng và vật-chất cho cả đôi bên.

Các hành-động quân-sự của Trung-Cộng là hành-vi xâm-phạm trắng-trợn vào lănh-thổ Việt-Nam Cộng-Hoà, và một lần nữa vạch-trần chính-sách bành-trướng đế-quốc mà Trung-Cộng liên-tục theo-đuổi, đă được biểu-lộ qua thôn-tính Tây-Tạng, cuộc xâm-lăng Đại-Hàn và Ấn-Độ trước kia.

Việc Trung-Cộng ngày nay xâm-phạm lănh-thổ Việt-Nam Cộng-Hoà không những chỉ đe-doạ chủ-quyền và an-ninh của Việt-Nam Cộng-Hoà, mà c̣n là một hiểm-hoạ đối với nền hoà-b́nh và ổn-cố của Đông-Nam-Á và toàn thế-giới.

Với tư-cách một nước nhỏ bị một cường-quốc vô-cớ tấn-công, Việt-Nam Cộng-Hoà kêu-gọi toàn-thể các dân-tộc yêu-chuộng công-lư và hoà-b́nh trên thế-giới hăy cương-quyết lên án các hành-vi chiến-tranh thô-bạo của Trung-Cộng nhằm vào một quốc-gia độc-lập và có chủ-quyền để buộc Trung-Cộng phải tức-khắc chấm-dứt các hành-động nguy-hiểm đó.

Làm ngơ để cho Trung-Cộng tự-do tiến-hành cuộc xâm-lấn trắng-trợn này là khuyến khích kẻ gây-hấn tiếp-tục theo-đuổi chính-sách bành-trướng của chúng và sự hiện-diện này đe-doạ sự sống c̣n của những nước nhỏ đặc-biệt là những nước ở Á-Châu.

Trong suốt lịch-sử, dân-tộc Việt-Nam đă đánh bại nhiều cuộc ngoại-xâm. Ngày nay, Chánh-phủ và nhân-dân Việt-Nam Cộng-Hoà cũng nhất-định bảo-vệ sự toàn-vẹn lănh-thổ quốc-gia.

(Tài-liệu ronéo của Bộ Ngoại-giao VNCH, số 015/BNG/TTBC/TT).

Làm tại Sài-G̣n, ngày 14 tháng 2 năm 1974. 

 


 

Phụ-Bản 2

Về Tổn-thất của HQVN trong Hải-Chiến Hoàng-Sa

 

Tổn-thất Hải-Chiến TC chỉ có một Tàu Cá hư-hại Đài chỉ-huy!?

Trong những năm sau 1974, Trung-Cộng bưng-bít không hề loan-báo những thiệt-hại về tàu-bè của họ khi đụng-độ với HQVNCH tại Hoàng-Sa.

Tờ báo có tiếng nói chính-thức của họ tại hải-ngoại là nguyệt–san Peking Review sau này là Beijing Review chỉ lập đi lập lại mấy ḍng tương-tự như: Ngày 18-1-1974, HQVN vô-cớ tông ngang các tàu cá 402 và 407 của họ, phá bể đài chỉ-huy tàu số 407 của Nam-Hải N-nghiệp Công-ty. Ngày 19-1, HQ Sài-G̣n bắn giết ngư-dân và đổ-bộ xâm-lăng đảo nhưng không thành-công. Hồi 10:30 giờ cùng ngày, máy-bay và chiến-hạm Việt-Nam đồng-loạt tác-xạ vào các tàu tuần Trung-Hoa. Quá sức chịu-đựng nên ngư-dân và tàu tuần của họ bắt-buộc phải phản-pháo để tự-vệ.[20] Tuy Trung-Hoa có nói đến một chiến-hạm Việt-Nam bị bắn ch́m, nhưng không đả-động ǵ đến thiệt-hại của chiến-hạm phía họ, làm như chuyện đánh nhau chỉ làm cho một chiếc tàu cá hư-hại đài chỉ-huy mà thôi!

Ba tuần sau khi Hải-chiến chấm-dứt, Bộ máy tuyên-truyền vĩ-đại của Trung-Cộng hoạt-động mạnh-mẽ để tung khói-mù chủ-quyền Hoàng-Sa khắp thế-giới. Trong khi hàng triệu cuốn sách lớn “Tây-Sa Hải-Chiến” phát ra cho một tỷ người Tàu trong nước, mấy trăm ngàn cuốn thơ (verse) nhỏ hơn đă được dịch vội-vàng sang tiếng Anh. Sách nhan-đề “Tây-Sa Hải-Chiến, Tường-thuật bằng Thơ”-Battle of the Hsisha Archipelago- xuất-bản tại Bắc-Kinh ngày 10-3-1974[21] đă được phổ-biến ở hải-ngoại, tất cả các trường đại-học Hoa-kỳ đều được tặng miễn-phí.

Tập thơ anh-hùng-ca này cũng như cuốn sách lớn hơn, “Tây-Sa Hải-Chiến”, đều được viết dưới sự chỉ-đạo của Chính-Trị Bộ và Quân-Ủy Trung-Ương, tŕnh-bày rất hào-nhoáng màu-mè, đầy vẻ tuyên-truyền; không có phần nào nói chiến-hạm Hồng-quân bị ch́m đắm hay bất-khiển-dụng. Tác-giả “thi-sĩ lớn” Chang Yung-Mei có đề-cập đến một chiến-hạm Việt-Nam bị ch́m, một tàu cá “hợp-tác xă” bị HQ-4 điên-cuồng húc bể pḥng lái. Mấy câu thơ của Chang khá khôi-hài khi kể chuyện những anh-hùng của họ tung lựu-đạn, dùng súng tay bắn tiêu-diệt để loại-trừ Hải-quân ta.

H́nh b́a cuốn sách “Tây-Sa Hải-Chiến, Tường-thuật bằng Thơ” -Battle of the Hsisha Archipelago- 1974, Hồng-Quân TC hải-chiến với lựu-đạn!

Phía Việt Nam khôi hài không kém khi Đại tá Ngạc nói Khu Trục Hạm HQVNCH hải chiến với đại liên???!!!

 

 

Cartoon Đại Tá thăm Museum Hải Chiến.


Say đây là một số bức hoạ của Trung-Cộng:

- 连环画 西沙海-1作品名称

- 西沙海战的连环画版   节选

- liên hoàn họa tây sa hải chiến -1 tác phẩm danh xưng
- tây sa hải chiến đích liên hoàn họa bản tiết tuyển

HQ-4 được nhận diện dễ-dàng giữa tấm ảnh với cột buồm radar 3 cẳng thật lớn, đang quần-thảo giữa hạm-đội TC (các tàu có cột radar đơn).

 

 

 

* * *

 H́nh-ảnh liên-hệ đến trận hải-chiến của TC với Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4:

 

Cho đến thời-điểm năm 2009, rất nhiều h́nh-ảnh tương-tự được t́m thấy trên sách-báo và Websites Trung-Cộng.

Cuốn sách Khảo-cứu (không phải Hồi-kư) sắp xuất-bản của Tác-giả: “H́nh-ảnh Hải-Chiến Hoàng-Sa với HQ-4” sẽ công-bố thêm các tài-liệu từ năm 1974 c̣n lưu-trữ như các Công-Điện Hành-Quân, Phúc-Tŕnh Báo-Cáo Hành-Quân, thủ-bút các giới-chức và nhiều tài-liệu liên-hệ khác.

 

H́nh-ảnh rất khôi-hài: vận tiểu-lễ áo trắng đầu trần, Hồng-Quân quăng lựu-đạn vào Khu-Trục-Hạm “Trần K…” đang cháy nghi-ngút của VNCH. Phía VNCH cũng có nhiều khôi-hài tương-tự như bắn liên-thanh, súng cối, 20 ly khi hải-chiến ngoài biển rộng, dùng 40 ly tả-hạm bắn qua hữu-hạm, hạ ch́m tàu địch trong khoảng cách 5,7 km...

 

Mấy phân-cảnh khi HQ-4 khai-hoả những phát súng đầu tiên tại HoàngSa và ủi thủng lỗ đài chỉ-huy, phá lan-can của tàu vơ-trang Trung-Cộng. Tàu khựa hoảng sợ, chạy trốn rút lui ngay. HQ-4 đổ-bộ quân pḥng-thủ đảo Cam-Tuyền. (Xin xem kỹ các bài viết của mấy anh lính "HQ tầm gửi, ăn có" của UBHS & HhQ Biển & Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê phụ-chú. Hoàn-toàn là xuyên-tạc và nâng bi Cộng-Sản Tàu!)

 

271/274编队集中打击4271 (biên đội 271/274 tập trung đả kích 4 hào -hạm...) H́nh-ảnh những phút cận-chiến ác-liệt nhất. “Tàu radar” KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4 và phân-đoàn Kronstadt 271/274 hải-hành hướng Đông, đang cố gắng triệt-hạ nhau trong khoảng cách không quá 400 yards. Hữu-hạm HQ-4 có K-274 và lái tàu (hướng 7 giờ) có K-271. HQ-4 lănh tối-thiểu 300 viên đạn lớn nhỏ của kẻ thù (bản báo-cáo c̣n lưu), nhưng tàu địch 274 trúng thương nặng v́ đạn HQ-4, tông vào đảo san-hô. H́nh-ảnh được Quân-Ủy Trung-Cộng cho phép lên mạng: http://war.news.163.com/07/0803/15/3KVT172H00011232_2.html

Thật buồn, không có HQ-5 ở đó (đang chạy hướng Tây, bỏ HQ-4, bắn HQ-16). Trạnh ḷng nghĩ ngược lại: nếu HQ-5 chạy theo OTC là HQ-4 để 2 chiến-hạm Việt-Nam kè Tàu Trung-Cộng... Kỷ-luật b́nh-thường phải là như vậy! đúng không các bạn?

 

战场北方,敌人的进攻已基本瓦解,396接海指命令,全速南下,与271编队集中打击4 (chiến tràng bắc phương,địch nhân đích tiến công dĩ cơ bổn ngơa giải,396 tiếp hải chỉ mệnh lệnh,toàn tốc nam hạ,dữ 271 biên đội tập trung đả kích 4 hào...)

H́nh-ảnh những phút cuối cùng của trận hải-chiến. “Tàu radar” KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4 đang một ḿnh tả-xung hữu-kích giữa Hạm-Đội Trung-Cộng: 271/274/396 “tập-trung cận-xạ”. Bài viết trích đăng Hồi-kư của Tổng Chỉ-Huy TC Nguỵ-Minh-Sâm được Quân-Ủy Trung-Cộng cho phép lên mạng: http://war.news.163.com/07/0803/15/3KVT172H00011232_2.html.[22]

Sau những loạt trao-đổi hải-pháo cuối cùng này với HQ-4, toàn thể lực-lượng Trung-Cộng bị tê-liệt. T́m trong tài-liệu TC không thấy h́nh-ảnh các chiến-hạm HQ-5 & HQ-16 khi hải-chiến.

Kronstadt phía 12 giờ của HQ-4 được "cách điệu lố lăng", thực sự th́ mũi tàu đă trên san-hô, súng 85 ly tàu này hướng lên đảo không c̣n bắn được về phía HQ-4 nữa! Tất cả tàu bạn HQVN đă rút từ lâu, HQ-4 bơ vơ tác-chiến một ḿnh; HT vẽ đường về Đà-Nẵng.

Có nhiều anh Hải-Quân thời lạm-phát, nhỏ th́ không kể mà lớn tới cấp Đại-Tá, tệ-hại hơn cả tụi Tàu phù nhiều, viết ra rất là láo lếu về Hải-Chiến HoàngSa. có thể nghi-ngờ họ mang ḍng máu Tàu nhiều hơn chính Tàu sao?

Có cả một anh Hội Trưởng (Cửu Long hay HQ Mỹ ???) thích ba hoa. nói láo về HQ-4.

 

Việt-Nam Cộng-Hoà và Giới Truyền-thông Quốc-gia

Phía Việt-Nam Cộng-Hoà ngay sau biến-cố, Tư-Lệnh HQVN cũng như Tư-Lệnh HQ Vùng 1 Duyên-Hải lập phiếu-tŕnh lên thượng-cấp[23] về diễn-tiến hành-quân và báo-cáo kết-quả thiệt-hại đôi bên. Giới truyền-thông quốc-gia và các cơ-quan phát-ngôn chính-thức của chính-phủ Việt-Nam[24], kể cả Bộ Tổng-Tham-Mưu lập-tức công-khai phát-thanh hay đưa lên mặt báo về kết-quả trận đánh Hoàng-Sa. Riêng trong tập-thể Quân-lực một triệu người của VNCH, ngoài báo định-kỳ như tờ Quân-đội và Chiến-Sĩ Cộng-Hoà[25], c̣n có những ấn-phẩm quan-trọng được in tới hơn 20,000 bản do Tổng-Cục Chiến-Tranh Chính-Trị phân-phối ngay. Đó là tập tài-liệu nhan-đề “Thế-giới lên án Trung-Cộng Xâm-lăng Hoàng-Sa của Việt-Nam”. Qua hơn 50 trang giấy, nhiều tác-giả đă hợp-tác với Cục Tâm-Lư-Chiến để tŕnh-bày hoạt-động hành-quân của HQVN tại Quần-đảo Hoàng-Sa. Đặc-biệt, tổn-thất đôi bên trong Hải-Chiến Hoàng-Sa được ghi-nhận rơ-ràng như sau:

VNCH: 1 chiếc chiến-hạm bị hư-hại toàn-diện,

1 chiếc bị hư-hại nặng,

2 chiếc bị hư-hại nhẹ.

Trung-Cộng: 1 chiến-hạm loại Kronstadt bi cháy toàn-diện và đắm ch́m

1 chiếc bị trúng đạn hư-hại nặng, phải ủi vào bờ, sau đó nổ tung,

2 chiếc bị hư-hại nặng.[26]

Báo-chí VNCH đă ghi chép, vẽ lại h́nh-ảnh và cả hướng đi của các chiến-hạm HQVN khi tác-chiến. HQ-4 bên phải hướng 070, HQ5 bên trái hướng 270. Đây là những h́nh-ảnh trên báo Lướt-Sóng số Đặc-biệt “Chiến-thắng Hoàng-Sa” 1974 & Đặc-San Hội Cựu QNHQVN- Số Đặc biệt về Hoàng Sa năm 1974. H́nh dưới trích & duyệt lại Sơ-đồ của BTL/HhQ Biển, giải-thích việc HQ-4 một ḿnh xung-kích. HQ-5 đáng lẽ ra phải theo sau OTC Phân-đoàn 1 (Officer Tactical Command trên HQ-4) lại chạy qua hướng Tây, xảy ra "friendly fire" với HQ-16, không đúng tinh-thần Quân-đội"Binh Nh́ chạy theo Binh Nhất" (Reference: bài viết của Trương Văn Liêm). Trong khi HQ-5 chạy sai hướng th́ HQ-16 c̣n sai vị-trí quá xa hơn nữa, chiến-hạm này đáng lẽ phải tới đảo Duy-Mộng/Quang-Hoà Đông để hành-quân đổ-bộ th́ chạy ra phía Tây của đảo Quang-Hoà Tây. Lưu ư là các tàu TC có nhiệm-vụ chính, phải bảo vệ Duy-Mộng và Quang-Hoà Đông và các tàu yểm-trợ neo tránh gió mùa Đông-Bắc tại đây. 2 tàu của chúng ủi bờ và tông vào san-hô v́ chạy sát bờ.

Phụ-chú: Sự kiện HQ-5 phân biệt (chạy) hướng Tây Bắc, không (chạy) theo HQ-4 (hướng Đông-bắc) được Trung-Cộng tả lại rơ-ràng qua câu sau đây:

trần khánh dư” hào hạm trần b́nh trọng hào hạm phân biệt hướng tây bắc đông bắc phương hướng đào tẩu

“李常杰”号舰逃往外海,“陈庆瑜”号舰、“陈平重”号舰分别向西北、东北方向逃走。http://bwl.jschina.com.cn/war79/sea/112.htm

 

Ranh-Giới TC vẽ ra.


 

Kẻ Thù Cũng Từng Nói chữ Nếu.

"nhược địch tàn hạm kiên quyết phản hồi công kích, lộc tử thùy thủ tựu ngận nan thuyết liễu"

Hầu hết các bài viết của tướng Nguỵ-Minh-Sâm và các tác-giả TC nói nhiều chi-tiết đến việc Hạm-đội của họ đối đầu với HQ-4, mà họ nói là chỉ bị thiệt-hại nhẹ. Riêng có câu này là quan-trọng, nó nằm trong lời kết của Nguỵ-Minh-Sâm, ư nói:

Nhược bằng kẻ địch (tàu VNCH) quyết tâm trở lại tấn công các tàu (TC lúc đó đă) bị vô hiệu hoá, th́ khó nói ai là người chiến thắng.

  (2009-04-12 19:52:16 来源: 网易军事 跟贴41 手机看新闻 vơng dịch quân sự cân thiếp 41 điều thủ ky khán tân văn 2009-04-12 19:52:16 Sea battle front commander, General Weiming Sen http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f12204b0100ede2.html.)

 

 Xác-định Kết-quả trận Hải-Chiến Hoàng-Sa 1974 làm sao cho Chính-xác trong Hải-Sử

Đối với các Nhà Quân-Sự, nhất là các các Nhà Chiến-Thuật Chiến-Lược (Hải-Quân hay Lục-Quân) theo đúng binh-thư binh thuyết th́ việc đo lường mức-độ thành-công hay thất bại của một cuộc chiến (trên biển hay trên bộ) phải căn-cứ trên khả-năng c̣n lại của hai bên (Hạm-đội hay Lực-lượng) sau khi đụng-độ.

Như vậy cuộc Hải-Chiến Hoàng-Sa thưc-sự là một cuộc xung-kích toàn-thắng của riêng HQ-4 và cũng về phía Lực-Lượng Hải-Quân Việt-Nam nói chung. Mục tiêu của ta là dùng số lượng ít ỏi, chỉ với 4 chiến-hạm quyết chiến quyết thắng, tiêu-diệt chớp-nhoáng số lượng địch-quân không những đông-đảo mà c̣n đang được ồ-ạt tăng-viện.  Mục-tiêu như vậy đă được chu-toàn v́ tất-cả lực-lượng địch trực-chiến với ta đều bị trúng đạn tê-liệt, bị KO Knock-Down “nằm bất-động trên vơ-đài’, và hiển-nhiên đă bị loại ra khỏi ṿng chiến.[27]

Khi Trung-Cộng nói khoả-lấp, nêu cao sự “tác-chiến anh-dũng” của hai Liệp-Tiềm-Đĩnh cao-tốc mới tới (281 & 282). họ cũng phô-bày rơ-rệt sự đại-bại hoàn-toàn trong hải-chiến. Trung-Cộng không thể che-dấu được sự tê-liệt của Lực-lượng TC kéo dài suốt 3 tiếng đồng-hồ. Chỉ tiếc rằng VNCH lúc đó trơ-trọi có 4 chiến-hạm, trong đó, HQ-4 vẫn c̣n đủ khả-năng tác-chiến như tường-thuật của Hạm-phó Nguyễn-Thành-Sắc (xem "Hải Chiến Hoàng Sa" -UBHS- 2010: 396-400). Mà cũng buồn rằng vị Chỉ-Huy-Trưởng Hành-Quân lúc đó không biết ở chỗ nào. Ông ta đă viết ra tường-tŕnh và rơ-ràng trên giấy trắng mực đen: hoàn-toàn im lặng... 

Lại giả-dụ như nếu ta điều-động được 6, được 8 chiến-hạm (hay nhiều hơn) th́ t́nh-h́nh đă đổi khác. Chắc-chắn rằng HQ-10 được cứu, và rất có thể quần-đảo Hoàng-Sa vẫn c̣n trong tay Việt-Nam ta.

Lại c̣n có người chỉ nghe nói “toàn thắng hải-chiến” mà suy-luận ra cái lỗi của HQVN không quay lại giữ Hoàng-Sa. Sự thực là chiến-hạm ta đă tṛn nhiệm-vụ, quay lại cũng hy-sinh vô ích mà thôi. Với ḷng yêu nước có nồng-cháy bao nhiêu đi nữa th́ hậu-thế cũng nên hiểu khả-năng đoàn chiến-hạm Hoàng-Sa bé-nhỏ, thông-cảm cho quyền-hạn của Hạm-Trưởng thật ít-ỏi, hạn-chế trước một trách-nhiệm quá lớn lao. Khi cấp Chỉ-huy cùng Soái-hạm đă chạy xa, đoạn-chiến từ lâu, chỉ c̣n một ḿnh bơ-vơ, HQ-4 đành phải rời chiến-trường...

Ông Hồ-Hải, Sĩ-Quan Truyền-Tin của Đại-Tá Ngạc có viết một đoạn văn được nhiều người đồng-ư như sau: "Trận Hải Chiến Hoàng Sa" của Hồ Hải (đăng trong Đặc-San Lướt Sóng số 52 năm 2004, trang 7-22. V́ tầm quan-trọng của các sự kiện, & số báo sau đó, qua nhiều độc-giả đề-nghi, bài được cho đăng lại vào Đặc-San Lướt Sóng số 59 năm 2007, từ trang 106-121) "Chuyện mất Hoàng Sa, ở một góc nh́n khách quan cũng như chính trị, không khác năm 75 mất Ban Mê Thuột, rồi mất miền Nam. Chúng ta không đổ lỗi cho ai v́ tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nhưng chắc cũng không có ai nói mất miền Nam là do những người lính chiến QLVNCH đă bất tài hoặc hèn nhát ngoài chiến trường."

Như Tác-giả đă "tâm-sự" mấy chục năm về trước, thân-phận cá-nhân chúng tôi nhỏ bé, chỉ cố-gắng làm và cam nhận: Hải-đội Hoàng-Sa chỉ làm được đến vậy mà thôi". Định-mệnh đă an-bài cho sinh-mạng một số chúng tôi nhẹ-nhàng, nhưng đă quá khắt-khe cho Hải-đội đi tăng-cường[28]. HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc dẫn đi một chiếc Tuần-Dương-Hạm mà Hạm-Trưởng vừa nhận tàu mấy ngày trước và một chiếc Hộ-Tống-Hạm một máy... Định-mệnh đưa chiếc Tuần-Dương-Hạm/ Soái-Hạm bắn vào Tuần-Dương-Hạm/ Chỉ-Huy-Trưởng Phân-Đoàn 2 làm gần ch́m HQ-16 và tàn-khốc hơn nữa là chôn vùi HQ-10 cùng thu-thủ-đoàn xuống biển sâu. Đại-Tá Ngạc qua Hoa-Kỳ, gần cuối đời hồi-tưởng lại lúc hải-chiến với cái chân khập-khễng, từ Đài chỉ-huy đi xuống tầng dưới (mà Ông tưởng là Trung-Tâm Chiến-Báo), vẽ sơ-đồ Hành-Quân ở xa mục-tiêu Duy-Mộng/ Quang-Hoà Đông sai chục cây-số. Ông hoàn toàn không có mặt trên Đài Chỉ-Huy, không có ở Trung-Tâm Chiến-Báo, cũng không thể "tai nghe mắt thấy" xuyên qua vách sắt Pḥng Truyền-Tin, hay đứng ngồi ở đâu?) "nhớ" HQ-4 bám sát tàu địch, bắn súng liên-thanh hải-chiến ngoài biển rộng! Ông cũng hồi-tưởng việc HQ-4 xin Ông cho bắn thử súng (nghĩa là bắn không nhắm mục tiêu), mà lại xin bắn thử đến ba lần. 

Tuy vậy, có lời phê nặng-nề sau đây (đă in thành sách, Melbourne, 1990) là Đại Tá Ngạc bất măn, có tinh thần chủ bại" nên được quên đi chăng?, cho dù nó phản-ánh một nhận-xét cá-nhân có phần chính-xác:

 

 

Phụ-Chú: Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh từng nói UB Hoàng Sa nên đọc kỹ cuốn sách này và lấy làm tài-liệu nghiên cứu.

 

Có nhiều anh tưởng ḿnh là lính thuỷ, không từng tham-dự, tai chẳng nghe mắt chẳng thấy Hải-Chiến, không phục-vụ chiến-hạm, chưa từng chỉ-huy trên biển, không mang huy-hiệu Hạm-Trưởng Khu-Trục-Hạm, Tuần-Dương-Hạm... mà dám viết bài, viết sách cho đọc, vẽ vời video cho xem, làm audio cho nhân-chứng nghe... Thời mất nước loạn-ly, bài vở Hoàng-Sa lạm-phát, sinh-sản quá nhiều b́m-b́m dây leo, kư-sinh dính máu ăn phần, không biết xấu hổ là ǵ!

Qua những buổi nói chuyện về Hải-Chiến Hoàng-Sa trên Paltalk, tôi nhận được thắc-mắc của Huỳnh-Dzũng, một chatter c̣n trẻ và quen-thuộc, viết như sau: "Đọc email của bác cháu nhớ có một nhà văn nào đó phê phán một nhà văn nào đó là "chưa có đi một thước nước biển nào mà viết chuyện Hải Quân." Bác có nhớ giai thoại th́ nhắc dùm cháu. C̣n các "tác-giả Hải-Chiến" là những ai vậy? Tuy tôi không đối đầu với họ, nhưng xin Huỳnh-Dzũng đọc ư-kiến riêng của tôi dưới đây.

Cá-nhân Vũ-Hữu-San chúng tôi viết không cho người c̣n sống, mà thành-kính viết cho những người lính thuỷ đă hy-sinh. Sự hy-sinh của họ cao-cả, Cấp chỉ-huy ra lệnh họ đă  nghiêm-chỉnh thi-hành. Tử-sĩ hy-sinh khi đối-diện Kẻ Thù Truyền-kiếp nguy-hiểm ngay giữa những yếu-kém của cấp chỉ-huy và sự khó-khăn của Việt-Nam Cộng-Hoà chúng ta khi đang trên đà học-hỏi tiến-bộ.

Các Cựu Hải-Quân nào, không từng tai nghe mắt thấy Hải-Chiến, mời HQ-4, HQ-5, HQ-16, HQ-10 chúng tôi đến những buổi lễ Tưởng-Niệm. Có anh viết bài cho đọc, viết sách "Hải-Chiến Hoàng-Sa" để bán, vẽ vời video cho xem, làm audio cho nghe... nói là để "VINH DANH" nhưng lại phủ-nhận công-lao của chiến-binh hy sinh, bỏ lại vợ góa con côi. Các Anh làm vậy khác nào gọi chó (bạn trung-thành, không bao giờ hại các Anh), lừa, dụ nó tới tới để đá nó hay giết nó sao. Các Anh và cả các Hội-Đoàn HQ vô trách-nhiệm tại San José, Westminster, New England của các Anh nữa, cần cẩn-trọng, phải có tinh-thần trách-nhiệm Hara-Kiri của người Nhật. Lịch-sử rất nghiêm-minh, không vu-vơ như vậy... Lịch-sử chưa bao giờ viết bởi những tay mơ, Hải-sử tạo bởi tim óc, máu, xương cũng không thể nào đi từ những chuyện ....nghe nói, nghe đồn, nghe kể, nghe ngóng, hay là nói theo bài viết của kẻ nấp dưới pḥng khi hải-chiến.

Xin cho các tàu tham-chiến chúng tôi than một câu, bắt chước lời một văn-sĩ rất nổi tiếng của HQVN viết về một văn-si khác rắng: "Chưa từng đi một thước biển mà viết chuyện hải-quân".

Họ chưa bao giờ lên cả cầu tàu hay đài chỉ-huy Tuần-Dương-Hạm, Trục-Trục-Hạm mà dám viết về Hải-Chiến... sống như thế th́ viết và nghiên-cứu như thế... Hăy trở lại cái ghế ngồi của Anh đi! Nói nữa lại thêm buồn.

Nhiều chatters muốn kể tên hài tội mấy "Hải Quân Phản bội" này. Các Anh có dă-tâm sửa Sử Việt-Nam Cộng-Hoà đă viết xong những năm 1974-1975, hăy tự xử ḿnh v́ tội đă tự tay đào mồ chôn tử-sĩ anh-hùng Hải-Chiến Hoàng-Sa một lần thứ hai. Sản-phẩm "nhơ bẩn" của các Anh c̣n đó, bộ măt các Anh c̣n đó, đại-lễ các Anh mặc, tên các Anh mang, khoá Hải-Quân các Anh học... biết đâu Sử sẽ giữ lại tên tuổi các Anh đến muôn đời. Mới đây nhất lại có một nhóm chủ-trương một video mới, cùng một luận-địệu mới phát-tán tại Anh-Quốc: http://www.dailymotion.com với kiểu hải-chiến bằng liên-thanh...

 

Gần đây, chúng tôi nghe tên Hành-Quân Trần-Hưng-Đạo 47 do Bộ Tư-Lệnh HQVN điều-động trận Hải-chiến Hoàng-Sa. Ông Phạm-Mạnh-Khuê cho công-bố một số hồ-sơ trên Đặc-san Lướt Sóng (San José, 2011) trong đó có "Biên Bản Buổi Họp ngày 17-7-1974". Một câu quan-trọng viết về HQ-4 như sau:

Trường hợp HQ-4 th́ đă bỏ mục tiêu sớm thay v́ bám sát mục tiêu để tác-xạ.

Vị Chủ-toạ là Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh kư tên (?!) vào Biên-Bản này.

 


T́nh-h́nh ngày 20-1-1974, Lực-lượng TC xâm-lược hoàn-toàn kiểm-soát Quần-Đảo Hoàng-Sa của Việt-Nam.


Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đ̣i lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại.

Trần Trung Đạo, Việt Nam Cộng Ḥa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc


Tác chiến như thế nào mà Thự dám nói: "Nếu có (tham chiến) th́ tại sao HQ4, HQ5 không được tiếp đón và ban huy chương mà chỉ một ḿnh HQ16 được (ban thưởng huy chương) thôi ?

Trung-Úy Đào Dân, sĩ quan Hải Hành của Thự trên HQ-16 nói khoảng cách HQ-16 đến tàu địch có khi xa tới 6 hải lư khi tác chiến.

Đánh nhau không có người bị chết bị thương, kiểu "ta vô sự, địch không rơ" như vậy mà bọn họ gọi đó là chiến công!

 


Thế-hệ chúng tôi cũng sắp qua, chỉ c̣n hy-vọng để lại đời sau chút kinh-nghiện "cỏ bái lót đường" và người Việt-Nam mới của chúng ta sẽ tài ba hơn trong việc chống ngoại xâm phương Bắc.

Xin ghi lại vài bài học. Tài hèn, xin tạ tội với Tiền-nhân. Nói sao cho hết nỗi đớn-đau của những người đi Hoàng-Sa ngày đó.

Vũ-Hữu-San 2010

HQVN
 


[1] Xin xem chi-tiết diễn-tiến trận Hải-chiến này qua các bài viết của Trần-Đỗ-Cẩm trong cuốn sách “Tài-Liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa” California, 2004.

[2]  Tuyên-cáo của Bộ Ngoại-giao Việt-Nam Cộng-Hoà số 015/BNG/TTBC/TT (N). Trước tiên HQ-4 bị Kronstadt TC bắn, đă phản-pháo. Thật ra HQ-4 đă bắn những phát đạn đầu tiên để đàn-áp tàu vơ-trang TC và ủi bể đài Chi-huy của tàu TC ngày hôm trước. Sau đó hồi 10:22 ngày 19.1.1974, cũng chính hải-pháo HQ-4 tác-xạ vào tàu TC trước hết (ghi lại trong nhiều Sử-liệu chính-thức của VNCH).

[3]  Thái-Văn-A, trong “Hạm-Đội Hải-Quân QLVNCH- Hải-Chiến Hoàng-Sa”, Melbourne (Australia tháng 5-1990) viết: …Trong lúc vừa đổi đội h́nh, vừa khai höa vào chiến-hạm địch, HQ 4 khai-hoả đầu tiên...

Nhờ chuẩn-bị kỹ-càng từ trước, đạn HQ-4 trúng ngay các tàu địch, giết chết ngay chính-ủy Phùng Ṭng Bách 马松柏 và phó-hạm Chu Tích Thông 周锡通 (website HQ Trung-Cộng) Internet Search 马松柏.

[4] Cựu HQ Đại-Uư Trần Kim Diệp, hiện cư-ngụ tại Pháp, hồi-tưởng lại khi đó Ông ở trên HQ-5 nh́n sang HQ-4: “Trong không-khi ngột-ngạt, căng-thẳng tột-độ, đột-nhiên những tiếng nổ lớn và nhiều chớp lửa bùng lên, súng HQ-4 đồng loạt khai-hoả… HQ-5 tác-xạ tiếp theo”. Đại-Úy Diệp nguyên là Trưởng Pḥng 2 BTL/HQ/V1DH cũng là người viết bản phúc-tŕnh của Vùng 1 Duyên-Hải lên BTL/HQ, có một bản thông-báo Ủy-Ban Quân-Sử BTTM/QLVNCH. Ông Diệp cũng là tác-giả bài viết “Bên lề trận Hải-chiến Hoàng-Sa” (T́nh Đại-Dương- bản tin K17/SQHQ/NT tháng 7/2004).

[5] military.china.com/zh_cn/history4/62/20050222/12123210.html.

chánh ủy phùng tùng bách phó trường chu tích thông trúng đạn hi sinh

[6] The Final Collapse. Cao Van Vien. Washington, D.C. 20402, USA, 1983.

[7] Ngay cả Bùi-Tín, một Cựu Đại-Tá CSVN cũng viết: “Công-bằng mà nói, đối với tôi, lá cờ vàng ba sọc đỏ đă có một lúc nào đó kiêu-hùng phất-phới khi một số anh em Hải-Quân Việt-Nam Cộng-hoà báo-cáo quân bành-trướng Bắc-Kinh trên vùng đảo Hoàng-Sa năm 1974, để giữ một vùng lănh-thổ và hải-phận của Tổ-quốc, trong khi Thủ-Tướng Phạm-Văn-Đồng tuyên-bố cam-chịu sự bành-trướng nước lớn của Trung-Quốc ở vùng đảo này!”. Mây-mù Thế-kỷ - Bùi-Tín. Paris 1998.

[8] Conway's All the World's Fighting Ships 1947-1982. Part II: The Warsaw Pact and Non-Aligned Nations. Naval Institute Press, 1983, trang 369. Editorial Director: Robert Gardiner. Nguyên-văn: "The South's Naval prowess was demonstrated in January 1974. A Chinese battalion-strong invasion of the Paracels Island, 225 miles east of Vietnam, cost the Communist superpower two warships sunk and two heavily damages for one Vietnamese Vessel (23 survivors rescued by a Dutch cargo ship). Ten days later the South's warships put troops onto the Spratley Islands, several hundred miles to the South, to prevent their seizure."

[9] HQ-10 một máy hư, đứng tại chỗ "tác chiến". Tàu chiến này thành cái (tàu) lănh đạn tối đa. Nếu thay v́ làm vơ sĩ đứng giữ đài im ĺm chịu trận đ̣n thù (chữ nếu này không có trong sử học) HQ-10 chạy hết tốc độ 9, 10 gút mà tác chiến th́ sao nhỉ...

Xin mời xem thêm chi-tiết diễn-tiến cũng như thiệt-hại đôi bên trong các bài viết theo quan-niệm cá-nhân như: Trận chiến Hoàng-Sa (tr.241), Trận chiến lịch-sử Hoàng-Sa (tr.243), Tuần-Dương-Hạm HQ 16 và trận hải-chiến Hoàng-Sa (tr.263), Một vài uẩn khúc trong trận Hoàng-Sa (tr.279), Người về từ Hoàng-Sa (tr.285), Lần đào thoát ở Hoàng-Sa (tr.289), Hành-quân Trần-Hưng-Đạo 47 (tr.295), Điếu-văn tưởng-nhớ Chiến-Sĩ Hoàng-Sa (tr.317) của Tuyển-Tập Hải-Sử HQVNCH.

[10] Khách-quan nhận-xét th́ không thể nào gán cho 4 chiến-hạm này việc mất Hoàng-Sa. Trách-nhiệm này ngoài khả-năng của họ và hoàn-toàn nằm trong tay các giới-chức cao-cấp hơn. Trách-nhiệm nhỏ hơn là gửi một chiến-hạm một máy hư ra Hoàng-Sa cũng vậy. Chiến-hạm VNCH bắt-buộc phải tham-chiến khi không có lực-lượng trừ-bị tại chỗ. C̣n t́nh-trạng lực-lượng của Trung-Cộng đầy-đủ hơn. Sở dĩ như vậy v́ khi TC quyết-tâm xâm-lươc, Mao-Trạch-Đông đích-thân chỉ-thị Chu-Ân-Lai tổng-lư. Quân-Ủy Trung-Ương như Diệp-Kiếm-Anh, Đặng-Tiểu-B́nh, Vương-Hồng-Văn,Tô-Chấn-Hoa (Hải-quân Chánh-Ủy), Hứa-Thế-Hữu (QK Quảng-Châu)... ngồi 24/24 tại Pḥng Hành-Quân, toàn quyền điều-động lực-lượng khổng-lồ của chúng.

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hoang_Sa_1974. Không thể kể No. 281, No. 282 vào đây.

[12] “Thế-giới lên án Trung-Cộng Xâm-Lăng Hoàng-Sa của Việt-Nam”. Tổng-Cục CTCT, Cục Tâm-Lư-Chiến ấn-hành 1974, trang 10.

[13] Alta Vista (on-line translation): After 389 ships suffer more the ship heavy losses to hasten to ground successfully (armed force to rescreen from Qingdao navy museum). 389 Đĩnh tao việt hạm trọng sang hậu thưởng than thành công ( mỗ quân mê vơng hữu phiên phách tự thanh đảo hải quân bác vật quán )

[14] Alta Vista (on-line translation): 274 submarine chasers --- Xisha naval battle main force naval vessel, 274 return Asian Long Wanshi from Xisha. 274 Hiệu liệp tiềm đĩnh --- tây sa hải chiến đích chủ lực hạm đĩnh chi nhất đồ vi 274 đĩnh ṭng tây sa tuần hàng hồi đáo á loan thời đích t́nh cảnh.

[15] Phần lớn chi-tiết tường-thuật việc cận-chiến giữa HQTC với HQ-4 và HQ-10 của HQVN khá rơ như khi nào đạn trúng đài chỉ-huy, quốc-kỳ rớt xuống, sân giữa cháy....

[17] Chính-yếu là công-lao của hai tàu vơ-trang Hải-Nam Ngư-Nghiệp 402 & 407 cùng nhân-viên các tàu TC khác.

[18] HQVN gọi Kronstadt là Hộ-Tống-Hạm, T-43 là Trục-Lôi-Hạm: Trung-Cộng gọi là Liệp-Tiềm-Đĩnh (K) và Tảo-Lôi-Đĩnh (T).

[19] Đúng ra là HQ-4, Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư. Chiến-hạm này tác-xạ thẳng vào tàu địch đầu tiên.

[20] Peking Review, No.12. January 1974.

[21] Chang Yung-Mei. Battle of the Hsisha Archipelago- Reportage in Verse. Peking. March 10, 1974.

[22] Lời ghi-chú của tác-giả Trung-Cộng, phiên-âm theo Tự-điển Thiều-Chửu như sau: “...chiến tràng bắc phương, địch nhân đích tiến công dĩ cơ bổn ngơa giải, 396 tiếp hải chỉ mệnh lệnh, toàn tốc nam hạ, dữ 271 biên đội tập trung đả kích 4 hào (HQ-4), 5 phân chung cấp hỏa cận xạ hậu, 4 hào hạm cật bất tiêu liễu…”

Quân-Ủy Trung-Ương dưới sự lănh-đạo chiến-lược của Mao-Trạch-Đông, chỉ-đạo trực-tiếp bởi Ủy-trưởng Thống-Chế Diệp-Kiếm-Anh, phụ-tá Đặng-Tiểu-B́nh ra lệnh phải dồn nỗ-lực đánh HQ-4 (t́nh-báo TC cho là Soái-hạm của lực-lượng VNCH). Các chiến hạm TC "Tuân hành chiến thuật và lời dạy của Mao Chủ Tịch “Dồn sức mạnh để tiêu diệt bộ phận đầu năo địch”HQ-4, các chiến hạm 271 và 274 tập trung hỏa lực vào KTH Trần Khánh Dư là soái hạm địch. C̣n 396 “tiếp hải chỉ mệnh lệnh, toàn tốc nam hạ” tăng-cường đánh HQ-4 là v́ vậy!

[23] Theo báo Le Courrier du Vietnam, ngày nay c̣n có một bản Tổng-Kết Hải-Chiến Hoàng-Sa do BTL/HQ tŕnh BTTM/QLVNCH lưu-trữ tại Hà-Nội.

[24] Công-báo Việt-Nam Cộng-Hoà. Các bản tin bưu-báo Bulletin của các Toà Đại-Sứ VNCH khắp thế-giới.

[25] Hai tạp-chí này thuộc Tổng-Cục Chiến-Tranh Chính-Trị điều-hành, số phát-hành thường-xuyên 300,000 tờ phân-phối mọi cấp quân-nhân.

[26] “Thế-giới lên án Trung-Cộng Xâm-Lăng Hoàng-Sa của Việt-Nam”. Tổng-Cục CTCT, Cục Tâm-Lư-Chiến ấn-hành 1974, trang 10.

[27] Tuy Trung-Cộng cho biết là họ sửa-chữa lại các chiến-hạm, nhưng chúng ta có thể tin-tưởng hơn vào các chi-tiết cung-cấp bởi các niên-giám về Chiến-Hạm và Hạm-Đội Hải-Quân Thế-giới chính-xác và không có tính-chất tuyên-truyền. Jane’s Fighting Ships ,Conway's… ghi hoạt-động của HQ-4, HQ-15, HQ-16 tiếp-tục sau 1974, nhưng không bao giờ thấy một ḍng nào về K-271, K-274, T-389, T-396. Ngoài ra, ta có thể lục Danh-mục Truyền-Tin Quốc-Tế (international call-sign listings) nhưng không thế nào t́m ra danh-hiệu của chúng, tất cả đă biến mất sau 1974.   

** Ngay khi “dẹp” được Nam-Ngư 1, Nam-Ngư 2 và thành-công chiếm lại đảo, Thủy-thủ-đoàn Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ.4 rất hứng-khởi, họ truyền-khẩu rất nhanh cho nhau nghe hai câu thơ có “hùng-khí” như sau:

“Tất-niên Quư-Sửu Hoàng-Sa-chiến,

Nam-Ngư hải-ngoại huyết lưu hồng”

Như một lời hô “chiến” của HQ.4 nếu chúng (tàu Nam-Ngư thuộc "Hải Nam Đảo Ngư Nghiệp Công Ty" quay lại biển này, hai chiếc tàu vơ-trang trên sẽ bị tàu Việt-Nam HQ-4 cho đổ máu ngay!

Đại-Tá Ngạc sao chép lại 2 câu này một cách sai lạc, thể-hiện sự chủ-bại và sợ-hăi của các con cá Miền Nam (VNCH) sẽ bị "huyết lưu hồng" trong mùa xuân tới tại hải-ngoại như sau: "Tân xuân Giáp-Dần Hoàng-Sa-chiến. Nam-ngư hải-ngoại huyết lưu hồng" mà Ông ta cho là có lối hành-văn vận theo sấm Trạng-Tŕnh!

[28] HQ Trung-Uư Đoàn-Viết-Ất  HQ-16 sau này than rằng: "Các Anh ra Hoàng-Sa làm ǵ cho khổ-sở chúng tôi! khốn-đốn cho chính các Anh! (Buổi Tao-ngộ Hoàng-Sa tại San Jose Mùa Hè 1996). HQ Trung-Uư Đào-Dân và rất nhiều đồng-ngũ HQ-4 cũng đồng-ư và tự hỏi ai là thẩm-quyền gây ra biến-cố tàn-hại, cho tàu ch́m, làm người chết quá trầm-trọng như vậy! C̣n Hạm-Trưởng HQ-5 th́ nói: Ông Ngạc không ở Đài Chi-huy khi chúng tôi tác chiến...

 

Trích-đọan hầu hết từ cuốn sách "Lược-Sử Hải-Quân VNCH" Vũ-Hữu-San, 2009.